NECÂTÎ BEY’İN YAYIMLANMAMIŞ GAZELLERİ

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
NECÂTÎ BEY’İN YAYIMLANMAMIŞ GAZELLERİ
İsmet ŞANLI1
Özet
Necâtî Bey (ö. 914/1509), Klasik Türk edebiyatının kurucu şairleri arasında yer alır. Şairin günümüze ulaşan tek eseri Türkçe
Dîvân'ıdır. Necâtî’nin Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi adına tertip ettiği bu Dîvân, Ali Nihat Tarlan (1963) ve Ozan Yılmaz
tarafından (2015) yayımlanmıştır. En son yayımlanan Necâtî Bey Divanı’na göre eserde toplam 28 kasîde ve 654 gazel
bulunmaktadır.
Edebiyat tarihi yazılmasında edebî metinlerin, özellikle divanların yayınlanması oldukça önemlidir. Günümüzde divan
şairlerine ait pek çok divan neşredilmiştir. Bu divanlar hazırlanırken kimi divan nüshaları ya görülememiş veya bu divanların
bir kısmı sonradan tespit edilmiştir. Bir divan şairine ait bütün şiirlerin tam olarak tespit edilebilmesi için yeni
bulunan/ulaşılan divan nüshaları ile mecmuaların dikkatle gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. Bu yazıda, Necâtî Bey’in
Bosna Hersek ve Fransa’da bulunan Divan nüshalarında yer alan ancak yayımlanan divanlarda bulunmayan gazelleri neşr
edilecektir. Böylece edebiyat tarihi ve Necâtî Bey’le ilgili çalışmalara bir katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, Necâtî Bey, Necâtî Bey Divanı, Gazel.
UNPUBLISHED GHAZALS OF NECÂTÎ BEY
Abstract
Necati Bey (d. 914/1509) is one of the founders of classical Turkish literature. His only extant work is Turkish Dîvân. This
Dîvân which was organized by Necati on behalf of Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi, published by Ali Nihad Tarlan (1963)
and Ozan Yılmaz (2015). It has been 654 ghazals and 28 quasidas the last released Necati’s Dîvân.
It’s highly significant to publication of literary texts especially divans about in writing of history of literature. It has been
diffused plenty of divans belonging to divan poets nowadays. When preparing these divans, either divan copies have not
been seen or some of them have been determined afterwards. It’s pretty important to reviewing of newfound divan copies
and journals for specifying all poems of one divan poet. In this article, it’s going to be published Necati Bey’s ghazals which
have not been published divan but situated in divan copies in Bosnia and France. Thus, it’s aimed to contribute about the
studies of history of literature and Necati Bey.
Keywords: Divan poetry, Necati Bey, Necati Bey’s Dîvân, Ghazal.

1
Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ismetsanli@ogu.edu.tr.
- 268 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
GİRİŞ
Edirne’de 1455 yılına yakın tarihlerde doğan Necâtî Bey, XV. yüzyılın olduğu kadar Türk edebiyatının da önde
gelen şairlerinden biridir. Dönemindeki ilim ve sanat anlayışı doğrultusunda kendini yetiştiren Necâtî Bey, Fatih
Sultan Mehmed’e sunduğu “şitaiyye” ve “bahâriyye” kasideleri ile padişahın takdirini kazanarak divan katibi
olmuştur. Kastamonu’da bulunduğu sıralarda meşhur “döne döne” redifli gazelini yazan Necâtî, şiirleriyle kısa
sürede tanınmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in vefatından sonra II. Bayezid’e intisap eden şair, yeni padişaha
sunduğu kasideler ile ondan da iltifat görmüştür. Bir süre Karaman valisi olan Şehzade Abdullah’ın divan
kâtipliğini yapan Necâtî, Şehzade Abdullah’ın 1484 yılında vefatından sonra İstanbul’a dönmüş ve 1504’e kadar
hayatını II. Bayezid’in himayesinde geçirmiştir. Şehzade Mahmud’un 1504 yılında Saruhan sancağına tayin
edilmesi ile şehzadenin “nişancı”sı olarak Manisa’ya gelmiştir. Şiir ve sanatla yakından ilgilenen Şehzade
Mahmud’un yanında geçen süreler Necâtî Bey’in ömrünün en refah dönemleridir. Şehzade Mahmud’un
1507’de vefat edince bu durumu hayatında bir talihsizlik sayan ve derin üzüntü duyan şair, İstanbul’a dönmüş
ve bundan sonra hiçbir resmî görevi kabul etmemiştir. Kendisine verilen aylık bin akçe ile hayatını sürdüren şair,
ömrünün son dönemlerini Şeyh Vefa zaviyesi yakınında aldığı evinde dostlarıyla sohbet ederek
geçirmiştir(Tarlan, 1997:XV-XIX; Yavuz, 2013: 128-130). 1509 yılında vefat eden şair için öğrencisi Sun’î
aşağıdaki tarih manzumesini kaleme almıştır:
Sen iy Necâtî ma’rifet-i nazm u nesr ile
Olmış iken bu mülk-i sühen içre pâdişâh
Terk eyledün bu mülk-i fenâyı bekâ içün
Vardur ümîd k’artura rahmetlerin İlâh
Şol dem ki işitdi Sun’î-i bîçâre rıhletün
Târîh didi fevtine “gitdün Necâtî âh” (Tarlan, 1997:19)
Necâtî, Türk şiirinin Osmanlı döneminde başlayan yeni ve büyük bir döneminin birinci halkasını oluşturan
önemli şairlerdendir. Kaside, mersiye ve gazellerinde kendine has buluş ve teşbihleri ile dikkati çeken şair, bu
yönü ile on altıncı yüzyıl başında bir edebî topluluğun öncüsü gibi görünür. Şiirlerinde özellikle Sultan Mahmud
mersiyesinde Şeyhî’nin etkisi olsa da Necâtî, açık söyleyişi ve anlaşılır üslubu ile Şeyhî’den daha başarılıdır. Şiir
dilinde Ahmed-i Dâî etkisinde kaldığı görülen şair, hemen her gazelinde atasözleri ve deyimlere yer vermiş, bu
bakımdan edebiyatımızda öncü olmuştur. Mihri Hatun, Sehî Bey, Vâlihî, Tâli’î, Sun’î, Şemsî-i Edvârî, Sâkî, Sûzî-i
Nakşıbendî, Rızâî, Üsküplü Zârî onu takip eden, etkisinde kalıp şiirlerine nazire yazan şairlerdendir. Fuzûlî “gül”
ve “hançer” kasidelerinin rediflerini Necâtî’den aldığı gibi “gayrı” redifli meşhur gazelini de Necâtî’ye nazire
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 269 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
olarak yazmıştır. Necâtî, güçlü sanatı ile edebiyatımızda Bâkî, Âşık Ömer ve Nedîm’den XIX. yüzyılın önde gelen
şairlerinden Osman Şems’e kadar etkisi olan bir şairdir(Yavuz, 2013:129-130).
O, fıtratından gelen samimilik ve doğallığı şiirlerine başarıyla yansıtmıştır. Şiirlerinde gönle aydınlık veren
kelimeleri özellikle seçen şair, teşbih, tezat ve diğer edebî sanatlar ile bilinçli kullandığı kelimeler onun şiirlerinin
gönlü açan bir özellik kazanmasını sağlamıştır. Halk psikolojisine önem veren Necâtî, devrin olaylarını, hayattan
yansımaları ve gözlemlerini manzumelerinde şiir diliyle başarılı bir şekilde dile getirir. “Mersiye-i Ester” başlıklı
bir katırın ölümü için kaleme aldığı şiir, şairin hayata ve halka bağlı yönünü çarpıcı bir şekilde ortaya
koymaktadır.
Necâtî’nin rindâne ve âşıkâne tarzda yazdığı gazellerinde sadelik ve tabiilik yanında hayal ve duygularındaki
incelik hemen göze çarpar. Onun şiirlerinde yer alan hitaplar, öğütler ve soru cümleleri üslubunun en bariz
özellikleridir. Necâtî’nin şiirleri her ne kadar kolay söylenmiş gibi görünse de halk düşüncesinden gelen bir
derinlik, millî kültüre bağlı bir genişlik ve sosyal hayattan alınmış bir canlılığa sahiptir. Bu sebeple Necâtî’nin
aşağıda bir örneğini verdiğimiz beyti gibi pek çok beyti, güzel birer sehl-i mümteni örneği olarak karşımıza
çıkar(Yavuz, 2013:130):
Şîşe gögsin geçürür leblerün öpdükçe kadeh
Dili varmaz yüregüm dopdolu kandur dimege (Tarlan, 1997:419)
Necâtî Bey’in elimizde bulunan tek eseri Divan’ıdır. Çeşitli kaynaklarda Münâzara-i Gül ü Hüsrev, Gül ü Sabâ,
Mihr ü Mâh, Leylâ vü Mecnûn gibi başka eserlerinin de olduğu belirtilse de bunlar henüz tespit edilememiştir.
Necâtî Bey Divanı, ilk önce Ali Nihat Tarlan tarafından latin harfleriyle (çevriyazı metin şeklinde)
yayımlanmıştır(1963). Ozan Yılmaz ise Ali Nihat Tarlan yayınını esas alarak Necâtî Bey Divanı’nı ikinci kez latin
harfleriyle (ve günümüz Türkiye Türkçesi imlasıyla) yayımlamıştır(2015). Yılmaz, yayınladığı Necâtî Bey Divanı’na
ulaşabildiği yeni nüshalarından2
hareketle eserin Tarlan neşrinde bulunmayan 6 gazel, 2 kaside, 2 kıta, 2 Farsça
nazm, 1 Farsça müfred olmak üzere 7 yeni manzumeyi de eklemiştir. Böylece son yayımlanan Necâtî Bey
Divanı’nda 28 kaside, 654 gazel, 5 musammat, 4 mesnevi, 69 kıta, 2 rübai, 22 müfred ve 14 Farsça şiir yer
almıştır(Tarlan, 1997; Sinan, 2007; Yılmaz, 2015: 12).
Necâtî Bey’in Hüsrev Beg Kütüphanesi’nde3
R-2004, R-2803 ve R-6345 numaralarda kayıtlı 3 adet divan nüshası
bulunmaktadır. Necâtî Bey Divanı’nın Hüsrev Beg Kütüphanesi nüshaları ile Michigan Ünv. Kütüphanesinde
bulunan nüshalarında bulunan şiirler ile yayımlanan metinleri mukayese ettik ve hem Ali Nihat Tarlan hem de
Ozan Yılmaz’ın yayımladığı Necâtî Bey Divanı metinlerinde bulunmayan 6 gazel olduğunu tespit ettik. Bu
gazellerden 5’i Hüsrev Beg Kütüphanesi R-6345’de kayıtlı nüshada, 1’i ise Michigan Ünv. Kütüphanesi 403
numarada kayıtlı nüshada bulunmaktadır. Necâtî Bey’in şiirlerinin tamamının ortaya konulabilmesi için tespit

2 Michigan Ünv. Türkçe Yazmalar 403, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3883, Fransa Milli Kütüphanesi, Turc 281 ve İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 45.
3
Saraybosna, Bosna Hersek.
- 270 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
edilen bütün Divan nüshaları ile mecmua vd. yazma eserlerin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Yayımlanan Necâtî Bey Divanı metinlerinde bulunmayan yeni gazellerin yer aldığı nüshaların özellikleri ve
gazeller şunlardır:
1. Dîvân-ı Necâtî, Hüsrev Begova Biblioteka, R-6345
Dış ölçüleri: 14,5x21 cm, iç ölçüleri 9x14 cm. 102 yaprak. Başı ve sonundan yapraklar eksik olup her sayfada 15
satır var. Kağıt sarı olup yazı ta’lik hatladır. Mürekkep siyah olup ayet ve hadis iktibasları kırmızı mürekkeple
yazılmıştır. Siyah meşin kaplı mukavva ciltlidir. 3a’da Travnik müftüsü Şeyh Mehmed Efendi’ye ait temellük
mührü vardır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değildir.
Necâtî’nin kaside ve gazellerinin yer aldığı ancak başı ve son kısmından sayfaları eksik olan yazmada Necâtî’den
başka şairlere ait gazeller de bulunmaktadır. 1a’da Kabûlî ve Emrî, 2a’da Ubeydî, 2b’de Nihânî ve Emrî, 26b’de
Çâkerî, 78b’de Figânî, 79b’de Yahyâ’ya ait gazeller yer almaktadır.
Başı: Ṣayarsañ itmez elṭāfın iḥāṭa
Ne deñlü bḭ-ḥad oldı ise aʿdâd
Sonu: Ḳan aġlasun Necātḭ iki gözlerüñ ḳo kim
Laʿl ü güher durur bu dükkānuñ güzelligi
1. Necâtî Bey Dîvânı R-6345’de Bulunan Nüshadaki Yayımlanmamış Gazelleri
Necâtî Bey’in R-6345’de kayıtlı divan nüshasında yayımlanmamış 5 gazeli tespit edilmiştir. Divanda gazellerin
başında herhangi bir başlık yoktur. Tespit ettiğimiz gazellerin bir kısmı metinde bir kısma ise sayfa kenarında yer
almaktadır.
Gazel 1 (R-6345, v. 22b-23a)
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
1. Ḥüsn bezminde yañaġuñ gül-i ḫandāna geçer
Zülfüñüñ bir teli biñ rişte-i reyḥāna geçer
2. Cānı yoḳ durur ki ṣanem ide senüñle daʿvā
Gerçi bir ṣūretle şāhid-i kāşāne geçer
3. Kim ola ġamzelerüñ tḭrine cān virmeye kim
Tḭr-i bāzār-ı ṣadānuñ biri biñ cāna geçer
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 271 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
4. Ele cām alub urur kendüyi dḭvārlara
Güneşi gör ser-i kūyuñda ne mestāne geçer
5. Saña cān virdigüm oldur idesin baña revān
Ġamzeñüñ oḳlarını kim biri biñ cāna geçer
6. Ḳuluñam didigüme dōst inanmaz kişinüñ
Baḫt yār olmayıcaḳ gerçi ki yalana geçer
7. Yār eşigini Necātḭ ḳoma kim mūrçeler
Baḫt yüz göstericek taḫt-ı Süleymāna geçer
Gazel 2 (R-6345, v. 50a)
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
1. Şiʿrini mecmūʿalarda yazasız şevḳile siz
Tā kim ola her varaḳ ʿaşḳ ehline bir bād-bḭz
2. Sḭne-i zāruñ ṣafḥasında naḳş idemezdi bahār
Bād-ı ṣubḥ izin tozından itmeseydi ḫāk-rḭz
3. Yeg görürsüñ sen güzellerden bu dünyā çirkinin
İʿtiḳād itdüm ki ḫᵕācem yoġimiş senden temḭz
4. Ey cihān-perestümden isteyen mihr (ü) vefā
Ṭoġurur neyy-i ʿaḳḭm (bir) pḭre-zen andan ekiz
5. Ṭutar birer dürle dehrüñ ḳulaġın rūzgār
Ey Necātḭ olalı lafżuñ güher ṭabʿuñ deñiz
Gazel 3 (R-6345, v. 77a)
mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün
1. Yıḳıldı göñlüm ol dil-dār elinden
Yaḳıldı cānum ol mekkār elinden
- 272 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
2. İşitmez nāle vü feryād (ü) zārum
Fiġān ol dil-ber-i ṭarrār elinden
3. Niçe zār olmasun bḭ-çâāre heb
Ki düşmezdi āḫir gül ḫār elinden
4. Ne deñlü şḭvesi varise aldı
Çenāruñ ḳāmet-i dil-dār elinden
5. Bulur cānum ḥayātı ey Necātḭ
İçersem bir ḳadeḥ mey yār elinden
Gazel 4 (R-6345, v. 77b)4
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
1. Sūz-ı dil benzüm ṣarardur ey yanaġı erġavān5
Ġālibā bu vechile kūyuñda olmaz zaʿferān
2. Ey ṣaçı bḭmārı yanın beklemekde bḭ-ḥużūr
V’ey gözi aḳşāma ḳarşu uyumaḳda nā-tüvān
3. Ḳoşma zülfüñ ʿaynuña ḳıyma giriftār olana
Ādem olur virme ol cellād eline rḭsmān
4. Ṣaḳınur iki gözinden dil seni sırrı bu kim
Küllü sırrın cāveze’l-iŝneyni şāʿ olur ʿayān

4
Bu gazelin matla beyti ile başlayan bir gazel Tarlan ve Yılmaz neşrinde bulunmaktadır ancak R-6345’te yer alan gazel ile
yayımlanmış gazel metni arasında beyit düzeyinde farklılıklar vardır. Bu sebeple R-6345’te yer alan gazeli olduğu gibi aldık.
5
fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün
1. Sûz-ı dil benzüm sarardur ey yanagı ergavân
Gâlibâ bu vech ile kûyunda olmaz zaʿferân
2. Ḳoşma zülfün çeşmüne kıyma giriftâr olana
Âdem ölür virme ol cellâd eline rîsmân
3. Zülf ü ruhsârun ırakdan görinür bana yakın
Nite kim gice ile âteş şöyle kim gündüz duhân
4. Ḳaşınun yayı ele girmez tutun kirpik okın
Ṭogru tutulmayıcak egri bulunmaz bî-gümân
5. Çünki hâlisdür Necâtînün yolunda kalbı yok
Nice bir seng-i cefâ ile idersin imtihân (Tarlan, 1997: 393)
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 273 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
5. Zülf (ü) ruḫsārun ıraḳdan görünür baña yaḳın
Nite kim giceyle āteş şuʿlesin gündüz duḫān
6. Zülf-i ʿanber-bārile yaraşur örte leblerin
Hḭç ola mı şem’ʿ-i rūşen perde-i şebde nihān
7. Egri bulunmaz Necātḭ ṭoġrı bulunmayıcaḳ
Ġamzesinden istenür bilmiş ola ebrū kemān
Gazel 5 (R-6345, v. 79b)
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
1. Yine dḭvāne gönül ʿaşḳile Ferhād olsun
Öleyin ʿaşḳ yolında yine bir ad olsun
2. Ayrılıḳ āteşine ey perḭ ādem mi döyer
Ḳatılıḳda ṭutalum sḭnesi pūlād olsun
3. Yāre serv-i çemen-ārāy ḳuluñdur didiler
Ḫışm idüb diye ḳulum nem degül āzād olsun
………………………………………………………………
6
4. Öpmege ḳoçmaġa yer yoḳ dirisen ey yüzi gül
Ḳo Necātḭ ḳuluñı cevrile muʿtād olsun
2. Dîvân-ı Necâtî Beg, Michigan Üniv., Isl. Ms. 403.
Dış ölçüler: 268x187 mm, iç ölçüler: 155x89 mm. 209 varak. Ser-levha müzehhep, yaldız, sürh ve mavi cetvelli.
Cetvellerin içi çift sütun halinde düzenlenmiş olup her sayfada 15 satır yazı vardır. Mürekkep siyah, vurgulanan
bazı kelimeler ve iktibaslar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Kağıt sarımtırak, yazı nestalik. Cilt, sahtiyan,
köşebentli, vişne rengi, şemseli, miklebli meşindir.
İstinsah tarihi: H. 989/M. 1581.
Müstensih: Şehâbeddin Muhammed Şîrâzî.
Başı: Bi’smillāhi’rraḥmāni’rraḥḭm

6
Yazma nüshada beyit eksik.
- 274 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
Oldı çü ʿunvān dḭvān-ı ḳadḭm
Sonu: Dünyā içinde bāġ-ı İrem görmek isteyen
Sürsün yüzin mezarına ol yüce ḥażretüñ
3. Necâtî Bey Dîvânı Is. Ms. 403’te Bulunan Nüshadaki Yayımlanmamış Gazeli
Necâtî Bey’in Michigan Üniversitesi kütüphanesindeki nüshasında yer alan aşağıdaki gazel, yayımlanan
divanlarda yoktur.
Gazel 6 (Michigan Üniv., Isl. Ms. 403, v. 120a, b)
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
1. Gün yüzüñde ayda bir ṣafḥa yazar māh-ı felek
Bu ʿacebdür ol daḫı olmış bir iki yerde seg
2. Ẓulme ḳatlanur diyü yaşımı seylāb eyleme
Ṣuya döymekde şekerle bir degül midür nemek
3. Şemʿ-i meclis(-veş dil) yanardı ammâ bu ṣabāḥ
Ölecek ḫasta gibi sözün azıtdı giderek
4. Çoḳ zamāndur tḭr-i āhı düşmen için ṣaḳlaram
Kim dimişler dōstum her gün yaraḳ bir gün gerek
5. Ayruġın ḳodı Necātḭ zülfüñ eyler ārzū
Baġlamalu oldı bḭçāre ʿimād ipini çek
SONUÇ
Bu yazıda ilk kez yayımlanan Necâtî Bey’in gazelleri, hem Necâtî Bey’e ait divan nüshalarında yer alması hem de
manzumelerin dili, üslubu yanında kullanılan kelimeler, atasözleri ve deyimlere yer verilmiş olması gibi
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 275 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
özellikleri sebebiyle Necâtî Bey’e aitliği şüphe götürmeyecek şiirlerdir7
. Diğer yandan incelediğimiz her iki divan
nüshasında metnini verdiğimiz bu gazellerin dışında, yayınlanan divan metinlerine göre çok sayıda farklı beyit ve
mısra olduğunu da tespit ettik. Necâtî Bey Divanı’nın eksiksiz bir metninin ortaya konulabilmesi için yeni tespit
edilen divan nüshaları yanında şiir mecmualarının da dikkatle gözden geçirilmesi zaruridir. Necâtî Bey’in bütün
divan nüshalarını gözden geçirerek Divan metnini doktora tezi olarak hazırladığını öğrendiğimiz Enes İlhan’ın
çalışması tamamlandığında Necâtî Bey’in bütün şiirlerinin ortaya konulacağını ümit ediyoruz.
KAYNAKLAR
Bozkaplan, Şerif Ali (2011). “Necatî Bey’in Türkçesi”. Turkish Studies. S. 6/1. s. 169-184.
Divan-ı Necati Bey. Michigan Universty Library. Isl. Ms. 403.
Dîvân-ı Necâtî. Hüsrev Begova Biblioteka. Saraybosna, Bosna Hersek, R-6345.
Dîvân-ı Necâtî. Hüsrev Begova Biblioteka. Saraybosna, Bosna Hersek, R-2004.
Dîvân-ı Necâtî. Hüsrev Begova Biblioteka. Saraybosna, Bosna Hersek, R-2803.
Sinan, Betül (2007). “Necâtî Bey ve Şeyh Gâlib Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. c. 5, S. 10, s.
565-586.
Necati Beg Divanı. ()1997). Haz. Ali Nihat Tarlan. İstanbul: MEB Yayınları.
Yavuz, Kemal (2013). “XV. Yüzyıl Batı Türk Edebiyatı II: Anadolu Sahası Türk Edebiyatı (1450-1500)”. XIV.-XV.
Yüzyıllar Türk Edebiyatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Necâtî Bey Dîvânı (2015). Haz. Yılmaz, Ozan. Ankara: AKM Yayınları.

7
Şerif Ali Bozkaplan, “Necatî Bey’in Türkçesi”, Turkish Studies, S. 6/1, 2011, s. 169-184.
- 276 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
EKLER
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 277 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
Gazel 2 (R 6345, v. 50a)
- 278 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
Gazel 3 (R 6345, v. 77a)
İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri - 279 -
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
Gazel 4 (R 6345, v. 77b)
- 280 - İsmet ŞANLI, Necâtî Bey’in Yayımlanmamış Gazelleri
Journal of Turkish Language and Literature
Volume:3, Issue: 1, Winter 2017, (267-281)
Gazel 5 (R 6345, v. 79b)
Gazel 6 (İsl. Ms. 403, v. 120a, 121b)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar